Webhosting nejen pro Wordpress

Který placený webhosting vybrat pro stránky ve Wordpress? Nabízí se jich spousta. Po zkušenostech s n?kolika z nich jsem nejspokojen?jší s webhostingem C4. Co všechno mi na n?m vyhovuje? Hlavn? to, že v cen? 1200 K? bez DPH jsou v?ci, za které jsem si jinde musel p?iplácet.

  • Velice jednoduché a p?ehledné stránky, které se m?ní jen minimáln?. Na stejném míst? najdu to, co p?ed půl rokem. Návod pro instalaci Wordpress a další návody (pro nastavení e-mailu apod.). Návody jsou na stránách také pro Drupal, Joomla, MediaWiki, VirtueMart, PhpBB, Gallery2, JoomGallery a další redak?ní systémy, elektronické obchody, diskuzní fóra a fotogalerie (skoro 100 návodů – na n?co podobného jsem jinde nenarazil). Krom? Wordpress jsem ale nic jiného nezkoušel, takže nemohu nabídnout vlastní zkušenosti.
  • Jednoduchý a funk?ní admin, vše na jednom míst?.
  • Jednotný prostor pro web i e-maily, který za?íná na 2 GB a každoro?n? se navyšuje. U jedné domény mám stránky o velikosti n?kolika MB a pot?ebuji co nejvíc prostoru pro e-maily. U jiného naopak e-mailové adresy pouze p?esm?rovávám a na stránkách je spousta obrázků a souborů ke stažení.
  • Možnost zvolit, zda e-mailové schránky vytvo?it nebo adresu pouze p?esm?rovat na existující e-mailovou adresu. Funk?ní nastavitelný antispam (vypnuto, zna?it, mazat) – po úvodních obavách jsem nastavil na “mazat” a nejspíš jsem o žádný důležitý e-mail nep?išel. Možnost p?id?lit jednotlivým e-mailovým schránkám různ? velký prostor. IMAP (používám jenom u jedné domény, jinak Gmail :-) ), SMTP.
  • Rychlost na?ítání stránek s Wordpress. P?i p?echodu od jiného nejmenovaného stejn? drahého hostingu se zvýšila rychlost na?ítání stránek snad o 100 %.
  • Víc MySQL databází (až 10, což jsem nikde nevyužil, ale v kombinaci se subdoménami, kterých může být spousta, se mi 3 databáze hodí).
  • Funguje automatická aktualizace Wordpress a nastavení trvalých odkazů.

cms red

Multiflex 5 pro WordPress v ?eštin?

Exi m? svým komentá?em upozornil na vynikající lokalizovaný vzhled pro WordPress Multiflex 5. Zatím to vypadá, že se jedná o jeden z nejvychytan?jších vzhledů, na který jsem kdy narazil. P?íliš podrobn? jsem ho ale zatím nezkoumal, takže doporu?uji bez záruky :-) . ?eštinu si můžete upravit podle svého.

Share – it’s fair


European Politicians Launch Pro-Filesharing Campaign

Gmail IMAP

Práv? jsem v Thunderbirdu úsp?šn? nastavil Gmail p?es IMAP. Vůbec jsem nepost?ehl, že IMAP je v Gmailu už dostupný, narazil jsem na tuto novinku náhodou. Vše funguje zatím bezchybn? a zdá se to být naprosto vychytané.

IMAP zdarma s prostorem 6 GB, SSL… :-)

Mozilla Firefox 3 Beta 1

Pár dnů používám Firefox 3. Na první pohled žádné výrazné zm?ny, ?ada vylepšení, ale hlavn?: rychlost dosahuje operních sfér. Kone?n?!

P?enos panelu Rychlý p?ístup v MS Office Word 2007

Bezkonkuren?n? nejpitom?jším upgrade všech dob je pro m? MS Office 2007. Denn? se snažím pochopit vývojá?e, kte?í mají tento produkt na sv?domí, le? marn?. Jako jediné p?ijatelné vysv?tlení m? napadá, že cílem bylo vytvo?it n?co natolik odlišného od OpenOffice.org a dalších konkuren?ních produktů, co nebude nikdo schopen napodobit. On totiž nejen nebude schopen, ale doufejme, že nikdy ani nebude chtít. “Ty jsi ale páskaret!”, toť nadávka nejhrubšího zrna.

Jedním z desítek pátrání, která jsem absolvoval, bylo jak p?enášet nastavení panelu nástrojů Rychlý p?ístup mezi různými po?íta?i. D?íve sta?ilo zkopírovat šablonu normal.dot. Nyní je to tak: v umíst?ní %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Office najdeme soubory word.qat a excel.qat.

A pro? to vlastn? používám, když se mi to nelíbí? Na to ať se m? žádnej blbej páskaret neptá.

WordPress a vizuální editor

Dlouho jsem se trápil s tím, jak vy?ešit problém s nefunk?ním WYSIWYG editorem ve WordPress. Na n?kterých serverech funguje bez problémů (nap?. zde na webzdarma), na n?kterých vůbec (nap?. u C4 webhostingu, který mi jinak po všech stránkách vyhovuje). Sám se bez tohoto editoru klidn? obejdu, protože ?asto používám SribeFire. N?kte?í auto?i ale vyžadují, aby jim to v adminu WordPress fungovalo. Tak jsem za?al pátrat ve fórech na wordpress.org a zjistil jsem, že tento problém ne?eším zdaleka sám. Další dost otravnou mali?kostí bylo taky to, že jsem nedokázal v p?ísp?vcích vynechat ?ádek. ?ešení obou záhad jsem nakonec našel na ?eské podpo?e WordPress. Je to plugin FCKEditor. Je to ale mizerné ?ešení. ?ekám, že v dalších verzích WordPress se objeví n?jaké lepší. Bez FCKEditoru se dá prázdný ?ádek p?idat použitím <p> </p>. Koho by to napadlo?

3108

Blog day

16. 8. 1977

Žije?

Bachovy Braniborské koncerty voln? ke stažení

Na stránkách ?eského rozhlasu je k dispozici nahrávka Braniborských koncertů v provedení souboru Musica Florea, a to nejen ve formátu MP3, ale dokonce i ve formátu flac.  Poslouchá se skv?le. Dv? provedení tohoto díla už mám, ale tohle se mi líbí víc. Máte-li dojem, že v Braniborských koncertech už není co objevovat, doporu?uji tuto nahrávku vaší pozornosti.

Brandenburg Concertos free downloads - Czech Radio listeners and the visitors of www.rozhlas.cz have a unique opportunity to download the six complete Brandenburg Concertos in audio format MP3. For the demanding listeners, we offer even audio format FLAC bringing the highest possible audio quality thanks to lossless audio compression.